Warning: PDO::__construct() [pdo.--construct]: [2002] 由于目标计算机积极拒绝,无法连接。 (trying to connect via tcp://23.234.35.2:3306) in D:\www\web\plustoken.cc_Kxtp5wwtqVgR2TpQMAad\wwwroot\inc\classPdoDb.php on line 36
鏁版嵁搴撻摼鎺ュ嚭閿欙紙閿欒鐮侊細mysql15.3.28sqlite0锛夛紒
閿欒淇℃伅:SQLSTATE[HY000] [2002] 鐢变簬鐩爣璁$畻鏈虹Н鏋佹嫆缁濓紝鏃犳硶杩炴帴銆 锛
閿欒浠g爜:2002锛
鏂囦欢:D:\www\web\plustoken.cc_Kxtp5wwtqVgR2TpQMAad\wwwroot\inc\classPdoDb.php锛
琛屽彿:36锛
PHP Warning: PDO::__construct() [pdo.--construct]: [2002] 由于目标计算机积极拒绝,无法连接。 (trying to connect via tcp://23.234.35.2:3306) in D:\www\web\plustoken.cc_Kxtp5wwtqVgR2TpQMAad\wwwroot\inc\classPdoDb.php on line 36